Společenství vlastníků jednotek legislativa...

V zákoně je jednoznačně stanoveno, že majitel budovy nebo SVJ jsou povinni od roku 2013 zajistit zpracování jednoho centrálního průkazu i při prodeji jednoho bytu (od roku 2016 i při jeho pronájmu). Kterýkoliv majitel bytu v bytovém domě pak může využít tohoto jednou zpracovaného průkazu.

Kdy je třeba PENB zpracovat

Dle zákona musí SVJ zajistit zpracování PENB pouze v případě prodeje bytu (při pronájmu od 1.1.2016). Vyúčtování spotřeby energií slouží jako alternativa pro majitele bytu, který požádá SVJ o předložení PENB a tento mu předložen nebude. Jde o "pojistku" pro majitele bytu pro případ, kdy by mu SVJ bránilo v prodeji tím, že PENB neposkytne. Nepodmíněná povinnost zpracovat PENB (i pokud se žádný prodej/pronájem neplánuje) platí až od 1.1.2015 pro budovy s plochou nad 1500 m2. Pro bytové domy s menší plochou je tento termín ještě posunut, viz. citace:

(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen
...
c) zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy
1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015,
2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1. ledna 2017,
3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1. ledna 2019, ....

  • Pod 1000 m2 (od 1.1.2019)
  • Stávající nad 1000 m2 (od 1.1.2017)
  • Stávající nad 1500 m2 (od 1.1.2015)
  • Novostavba, Renovace**, Prodej, Pronájem budovy (od 1.4.2013*)
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • Po roce 2017

* Zákon stanovuje tuto povinnost již od 1.1.2013, nicméně účinnost prováděcí vyhlášky je navržena až od 1.4.2013. První tři měsíce tedy platí požadavky a podoba průkazu podle stávající vyhlášky č. 148/2007 Sb. (tzn. oproti roku 2012 nedochází k žádné změně).

** renovací se rozumí stavební úprava, nástavba nebo přístavba, která nezvětší energeticky vztažnou plochu o více než 25%

PENB je dokument informativního charakteru. Na jeho základě se SVJ může objektivně rozhodnout, která opatření pro snižování spotřeby energeií jsou vhodná. Stejný význam má i pro majitele bytových jednotek a kupující. Při zateplování či větší rekonstrukci se PENB předkládá jako příloha ke stavebním dokumentům.

Pokud vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nesplní svou povinnost zpracovat PENB nebo tento předložit (možným) kupujícím nebo nájemcům, příp. nebude-li zveřejňovat ukazatele energetické náročnosti uvedené v PENB „v informačních a reklamních materiálech“, hrozí mu pokuta až do výše pěti milionů korun českých.

Poptávka

Naše ceny a další informace
naleznete na stránkách:
www.estitky.com.

Odeslat poptávku

Odkazy

Odeslat poptávku na estitky.com
Poptávka